Dne 17. ledna 2016 požádal Spolek Krčín Ústav dějin umění Akademie věd České republiky o odborné vyjádření k architektonické a památkové hodnotě Staré školy.

Dne 3. února 2016 navštívil Krčín a Starou školu PhDr. Dalibor Prix, CSc., a následně obdržel Spolek Krčín odborné vyjádření, které si můžete přečíst níže v plném znění.

,,…nejstarší jádro dochovaného domu č.p. 22 navrhl ve své době proslulý pražský architekt, významný teoretik Johann Philipp Joendl, autor řady pražských paláců a úprav zámků po celých Čechách (Hlízov, Hrubý Rohozec, Libochovice, Čimelice, Nové Město nad Metují, Nižbor ad.),…Stavbu provedl známý náchodský stavitel Ignác Littloch. Joendlovy plány z roku 1822 se dochovaly a stavba byla podle nich poměrně věrně realizována,…Krčínská Stará škola je tak velmi cenným objektem, jejíž význam dalece překračuje region Novoměstska, protože dovoluje závažný doplnění architektonického profilu Johanna Ph. Joendla, navíc dochovaným v míře, která je navíc velmi dobře porovnatelná s autorovým projektem…“

úryvek z odborného vyjádření

„…Klasicistní jádro tzv. Staré školy č.p. 22 v Krčíně, včetně přístaveb a adaptací z poslední čtvrtiny 19. stolení, představuje architektonicky a památkově velmi cenný objekt, ve své podstatě převážně dobře dochovaný…Považujeme za nesporné, že památková, architektonická a urbanistická hodnota objektu, bude-li zachována vhodně revitalizována, bude s postupem času narůstat. …Zánik jejího architektonického rázu, ať již v důsledku neadekvátního využití a návazné nevhodné přestavby, či přímo demolice, by byl závažným ochuzením specifického charakteru Krčína a jeho urbanisticko-architektonických hodnot.“

úryvek z odborného vyjádření