V dubnu 2015 byl podán zastupitelstvu a radě města Nové Město nad Metují paní Mgr. Tamarou Samkovou první podnět ve věci záchrany Staré školy v Krčíně. Šířily se totiž zvěsti, že Nové Město nad Metují budovu Staré školy prodá nebo možná i zbourá.

K Mgr. Samkové se přidala paní Jiřina Grymová, dále paní Zdena Pfeiferová, a tak v červnu roku 2015 vznikla občanská iniciativa za záchranu a využití objektu Staré školy.

V červenci 2015, po projednání žádosti radou i zastupitelstvem města, byl zpřístupněn objekt Staré školy pro odborníky, kteří posoudili technický stav budovy.

V srpnu 2015 byla na město podána Petice na záchranu ,,Staré školy“ v Krčíně, č.p. 22, . Petici podepsalo 780 krčínských obyvatel.

Radním však nestačilo, že se lidé vyslovili v petici, a chtěli od nich, ať ještě odpoví v anketě. Kvůli tomu otevřeli školu 12. září 2015 v rámci Dnů evropského dědictví. Budovu v ten den navštívilo kolem tisíce lidí. V anketě se 23,48 % z dotazovaných líbilo, kdyby se škola proměnila v multifunkční centrum pro veřejnost, 18,12 % ve spolkový dům, 6,04 % respondentů si zde přálo denní zařízení pro seniory, 4,69 % expozici historie školy a školství a 4,02 % pobočku knihovny. Pro záchranu budovy za každou cenu se vyslovily skoro tři čtvrtiny respondentů. Jen 5 % účastníků pokládalo školu za nevýznamnou a byli pro prodej nebo demolici. Městská rada vzala výsledek ankety na vědomí a začala o něm debatovat s odborníky z komise pro výstavbu a rozvoj.

(TŮMOVÁ, Š. Krčínští bojují za školu. 5plus2, Jsme tam kde žijete, 9. 10. 2015, číslo 38, ročník IV, s. 1–2.)

Díky anketě se potvrdil stejný zájem obyvatel jako měla občanská iniciativa, a tak byl dne 22. října 2015 oficiálně založen Spolek Krčín. Zároveň se tak stal oficiálním subjektem pro vyjednávání s městem. Již během prvního půl roku se skládal z 39 členů.

V listopadu 2015 předložil Spolek Krčín městu koncepci multifunkčního komunitního centra v tomto znění:

  • herna pro mateřské centrum,
  • společenský a přednáškový sál (kulturní a vzdělávací pořady malého rozsahu, divadla, filmový klub, spolkové schůze, společenská setkávání),
  • klubovny – klub aktivního stáří, volnočasová zájmová činnost, divadlo, loutkové divadlo,
  • expozice historie Krčína,
  • čtenářský koutek,
  • kuchyňský kout se základním vybavením, bezbariérové sociální zázemí,
  • nouzové turistické nocoviště (v návaznosti na cyklostezku),
  • na přilehlém venkovním pozemku – dětské hřiště, tradiční bylinková a květinová zahrada ve spolupráci se ZŠ a MŠ Krčín.

(MAUROVA Z., za Spolek Krčín, Stará škola v Krčíně – multifunkční komunitní centrum, Novoměstský zpravodaj, leden 2016, s. 6)

Spolek Krčín uspořádal již v prosinci 2015 v areálu Staré školy první veřejnou oslavu Vánoc. V následujícím roce následovaly ,,Velikonoce ve Staré škole“ nebo akce s názvem ,,Dobrý den, sousedé„.

Dne 17. ledna 2016 požádal Spolek Krčín Ústav dějin umění Akademie věd České republiky o odborné vyjádření k architektonické a památkové hodnotě Staré školy. (Více o vyjádření ze dne 8. 2. 2016 se můžete dočíst v článku Stanovisko Ústavu dějin umění Akademie věd ČR 2016.)

Dne 28. července 2016 zaslala skupina osob z řad členů Spolku Krčín na Ministerstvo kultury ČR spolu s odborným vyjádřením od Ústavu dějin umění AV ČR podnět na prohlášení areálu bývalé školy za kulturní památku.

V září roku 2016 jednalo zastupitelstvo Nového Města nad Metují o osudu školy. Na zasedání bylo nakonec rozhodnuto, že objekt zůstane zachován v majetku města a nebude nabídnut k prodeji. Z jednání také vyplynulo, že bude uvedený objekt Spolku Krčín formou Smlouvy o výpůjčce nabídnut k dočasnému užívání. K tomuto aktu nakonec došlo na konci roku 2017.

Ministerstvo kultury prohlásilo školu včetně jejich pozemků za kulturní památku od 3. listopadu 2017.

Zdůvodnění památkové ochrany

,,…V rámci dané lokality je škola významným urbanistickým komponentem. Jedná se doklad historické zástavby, jejíž struktura je v současné době výrazně narušená novodobou vilovou zástavbou. Společně s nedalekým areálem kostela sv. Ducha se jedná o nejstarší dosud existující doklad zástavby starého Krčína.

Památkovou hodnotu a celkový význam školy poznamenané utilitárními zásahy zvyšuje doložená účast dobově významného stavitele J. Joendle, podle jehož schváleného plánu se stavěla. Významný je také fakt, že ačkoliv se jedná o dobově spíše typizovaný objekt s četným výskytem, v současné době se jedná o objekt v kategorii postupně zanikajících. Překvapivé je zjištění, že se jedná o objekt na seznamu kulturních památek v Královehradeckém kraji nezastoupený. …Zděná klasicistní venkovská škola z první třetiny 19. stolení není památkově chráněná žádná….“

úryvek z rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku, Národní památkový ústav

Celé rozhodnutí Národního památkové ústavu je k nahlédnutí zde.